שירות צבאי - עפ"י החוק הפולני שבוטל ב-1951, גבר אשר מופיע ברשומות צבא זר לפני 19.1.1951
  איבד את אזרחותו הפולנית. 
מי שעלה אחרי ינואר 51 פטור מהצגת אישור זה.

 אין מסמכים, אין אישור אזרחות - אם לא הצלחנו לאתר מסמכים פולניים טובים מספיק, אין אפשרות לקבל
 אישור אזרחות ו
אין טעם להתקדם בתהליך. נושא זה הוא חד משמעי ואין הקלות הקשורות בכאוס ששרר
 באירופה בזמן המלחמה.

 אזרחי ברית המועצות לשעבר - עם תום המלחמה נחתם הסכם בין פולין לבריה"מ על פיו, לאזרחים
 פולנים אשר שהו 
בשטחי ברית המועצות ולא חזרו לפולין קיבלו באופן אוטומטי אזרחות רוסית ואיבדו
 את אזרחותם הפולנית.

 נשים - אשר מלאו להן 18 לפני ינואר 51 ובאותה עת היתה להן אזרחות זרה, איבדו את אזרחותן הפולנית.
 אותו 
 כנ"ל גם אם נישאו לגבר שאינו פולני לפני תאריך זה.